Rene-Akkermans

Rishi Mangnoesing

founder More Than Finance

Meet Rishi Mangnoesing, founder More Than Finance

Rishi, the ingenious founder of More Than Finance, has led his financial consultancy and administration office to new heights of success. He not only gained invaluable insights from his coaching sessions with Nils, but also received an array of powerful tools that have made him faster, stronger, and more effective in all aspects of his life. These transformative experiences have helped Rishi strike a perfect balance between his personal and professional life, thus fueling the growth of his company to even greater heights.

Specialised in accounting, administration and fiscality

With specialized expertise in accounting, administration, and fiscality, Rishi’s passion for tax laws may seem unusual to some, but it has become his life’s work. What started as a humble beginning, working from an attic and helping out friends with a barely functioning laptop, has now evolved into a thriving business with over 300 clients.

Recognizing the importance of personalized service, Rishi has assembled a team of 9 professionals dedicated to providing optimal support to each individual client. “It’s not just about managing 300+ client files, but working with 300+ unique people, each with their own story,” he emphasizes. “Our goal is to treat every client with the utmost respect and attention, ensuring that they never feel like just another number.”

‘I should have done this two years ago’

“I should have done this two years ago,” lamented Rishi, who was introduced to Nils through his brother-in-law. Initially, he was hesitant about the idea of seeking coaching to bounce off ideas. However, after the intake meeting with Nils, he decided to embark on a coaching trajectory without hesitation. “When I first met Nils, my organization was undergoing significant changes. I had decided to expand my team to have more time with my family. The first three months of coaching with Nils have been incredibly helpful. I wish I had started two years earlier!”

Remarkably, Nils’s coaching style complements Rishi’s personality very well. Rishi describes himself as “articulate,” and he appreciates how Nils cuts straight to the point. Their weekly conversations focus on Rishi’s personal growth as a leader, with discussions centering around pressing issues and identifying solutions. “Nils’s insightful questions help me identify the root of my challenges, and he always hits the nail on the head,” Rishi adds.

Development

Rishi was struck by the wisdom of the phrase “doing your best and doing what is necessary are two completely different worlds.” For him, the biggest expense as an entrepreneur is the money left on the table due to missed opportunities. However, working with a coach has helped him become more aware of who he is, who he should be, and the actions required to bridge the gap.

Through self-reflection and discipline, Rishi has grown rapidly in dealing with his thoughts and impulses, becoming a person of integrity and focus. This newfound confidence has enabled him to manage his priorities better and achieve his goals more effectively. He has learned to delegate tasks, drop unimportant matters, and concentrate on activities that lead to results. As a result, he has expanded his business by opening a branch in Suriname, South America, and is now assisting international companies to achieve financial success more efficiently.

Despite these significant achievements, Rishi is not content to rest on his laurels. He is currently working on developing powerful leadership skills to guide his team effectively. Fortunately, he has a team of outstanding and dedicated colleagues whom he is immensely proud of. With his team’s help, Rishi is confident that he can continue to grow his business in the Netherlands and beyond, creating new opportunities and reaching even greater heights.

“If you’re an entrepreneur who’s serious about success, personal leadership and development should be non-negotiable. But let’s face it, it takes commitment and guts to make it happen. Ready to up your game in every aspect of your life? Connect with Nils, and see the difference it can make. And when it comes to navigating the complicated world of tax laws and finance, look no further than More Than Finance for expert guidance.”

 

 

Read John Voster’s experience here! >>

Anything you ever wanted
within reason,
you either have it, or you weren't willing to do what was required to get it.

Dusan Djukich

"First say to yourself what you would be.
And then do what you have to do." 

Epictetus

"What separates the winners from the losers is how a person reacts to each new twist of fate." 

Donald Trump

Rene-Akkermans

Rishi Mangnoesing

oprichter More Than Finance

Maak kennis met Rishi Mangnoesing, de oprichter van More Than Finance.

Rishi, de ingenieuze oprichter van More Than Finance, heeft zijn financiële advies- en administratiekantoor naar nieuwe hoogten van succes geleid. Hij kreeg niet alleen waardevolle inzichten uit zijn coachingsessies met Nils, maar ontving ook een reeks krachtige tools die hem sneller, sterker en effectiever hebben gemaakt in alle aspecten van zijn leven. Deze transformerende ervaringen hebben Rishi geholpen een perfecte balans te vinden tussen zijn persoonlijke en professionele leven, waardoor de groei van zijn bedrijf naar nog grotere hoogten werd aangewakkerd.

Specialisatie in boekhouding, administratie en fiscaliteit

Met gespecialiseerde expertise op het gebied van boekhouding, administratie en fiscaliteit lijkt Rishi’s passie voor belastingwetgeving voor sommigen misschien ongewoon, maar het is zijn levenswerk geworden. Wat begon als een bescheiden begin, werken vanaf een zolderkamer en vrienden helpen met een nauwelijks functionerende laptop, is nu uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met meer dan 300 klanten.

Rishi erkent het belang van persoonlijke service en heeft een team van 9 professionals samengesteld die zich toeleggen op het bieden van optimale ondersteuning aan elke individuele klant. “Het gaat niet alleen om het beheren van meer dan 300 klantdossiers, maar om het werken met meer dan 300 unieke mensen, elk met hun eigen verhaal”, benadrukt hij. “Ons doel is om elke klant met het grootste respect en aandacht te behandelen, zodat ze zich nooit het zoveelste nummer voelen.”

‘Dit had ik 2 jaar eerder moeten doen’

“Ik had dit twee jaar geleden moeten doen”, zegt Rishi, die via zijn zwager aan Nils werd voorgesteld. Aanvankelijk aarzelde hij over het idee om coaching te zoeken om op nieuwe ideeën te komen. Na het intakegesprek met Nils besloot hij echter zonder aarzelen een coachingstraject in te gaan. “Toen ik Nils voor het eerst ontmoette, onderging mijn organisatie ingrijpende veranderingen. Ik had besloten mijn team uit te breiden om meer tijd met mijn gezin door te brengen. De eerste drie maanden coaching met Nils hebben mij enorm geholpen. Ik wou dat ik twee jaar eerder was begonnen !”

Opmerkelijk genoeg past de coachingstijl van Nils heel goed bij de persoonlijkheid van Rishi. Rishi omschrijft zichzelf als ‘welbespraakt’ en hij waardeert hoe Nils meteen ter zake komt. Hun wekelijkse gesprekken richten zich op Rishi’s persoonlijke groei als leider, met discussies rond dringende problemen en het vinden van oplossingen. “De inzichtelijke vragen van Nils helpen me de oorzaak van mijn uitdagingen te identificeren, en hij slaat altijd de spijker op de kop”, voegt Rishi toe.

Ontwikkeling

Rishi werd getroffen door de wijsheid van de uitdrukking “je best doen en doen wat nodig is, zijn twee totaal verschillende werelden.” Voor hem is de grootste uitgave als ondernemer het geld dat op tafel blijft liggen door gemiste kansen. Het werken met een coach heeft hem echter geholpen zich meer bewust te worden van wie hij is, wie hij zou moeten zijn en de acties die nodig zijn om de kloof te overbruggen.

Door zelfreflectie en discipline is Rishi snel gegroeid in het omgaan met zijn gedachten en impulsen, waardoor hij een integer en gefocust persoon is geworden. Dit hernieuwde vertrouwen heeft hem in staat gesteld zijn prioriteiten beter te beheren en zijn doelen effectiever te bereiken. Hij heeft geleerd taken te delegeren, onbelangrijke zaken te laten vallen en zich te concentreren op activiteiten die tot resultaat leiden. Als gevolg hiervan heeft hij zijn bedrijf uitgebreid door een filiaal te openen in Suriname, Zuid-Amerika, en helpt hij nu internationale bedrijven om efficiënter financieel succes te behalen.

Ondanks deze belangrijke prestaties is Rishi niet tevreden om op zijn lauweren te rusten. Momenteel werkt hij aan het ontwikkelen van krachtige leiderschapsvaardigheden om zijn team effectief te begeleiden. Gelukkig heeft hij een team van uitstekende en toegewijde collega’s waar hij enorm trots op is. Met de hulp van zijn team heeft Rishi er alle vertrouwen in dat hij zijn bedrijf in Nederland en daarbuiten kan laten groeien, nieuwe kansen kan creëren en nog grotere hoogten kan bereiken.

“Als je een ondernemer bent die succes serieus neemt, zou persoonlijk leiderschap en ontwikkeling niet onderhandelbaar moeten zijn. Maar laten we eerlijk zijn, er is inzet en lef voor nodig om het voor elkaar te krijgen. Klaar om je spel te verbeteren in elk aspect van je leven? Ga werken met Nils, en zie het verschil dat het kan maken. En als het gaat om het navigeren door de gecompliceerde wereld van belastingwetgeving en financiën, hoeft u niet verder te zoeken dan More Than Finance voor deskundige begeleiding.’

 

 

Lees hier ook het verhaal van John Vosters >>

Anything you ever wanted
within reason,
you either have it, or you weren't willing to do what was required to get it.

Dusan Djukich

"First say to yourself what you would be.
And then do what you have to do." 

Epictetus

"What separates the winners from the losers is how a person reacts to each new twist of fate." 

Donald Trump